Tietosuojaseloste

Tämä on Opetushallituksen omistama verkko-oppimateriaali. Kaikki sitä koskevat huomautukset, kehitysideat ja muut kommentit voi lähettää materiaalin ylläpitäjälle osoitteeseen info@oodles.fi

Näitä ehtoja sovelletaan seuraavissa materiaaleissa: Kielikarhu 1, Kielikarhu 3, Tunne-Etsivät, Tarinatuubi, Linnut (suomi/ruotsi), Sieniretki (suomi/ruotsi) sekä Pesulle ja Puhtaaksi!.

1. YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan verkko-oppimateriaaliin (jäljempänä "Materiaali"), sekä sen käyttäjiin (jäljempänä ”Käyttäjä”). Ryhtymällä käyttämään Materiaalia, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Käyttäjällä ole oikeutta käyttää Materiaalia. Käyttäjän ja Opetushallituksen välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Materiaalin yhteydessä.

2. MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA PALVELUSSA

Opetushallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Materiaalin käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Opetushallitus pyrkii kehittämään Materiaalia ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Opetushallituksella on oikeus muuttaa tai poistaa Materiaalin tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Materiaaliin liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä käyttäjän toimesta, Opetushallitus pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Materiaalin yhteydessä. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. MATERIAALIN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1 Materiaalin toimittaminen

Materiaali on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei muuta käyttöaikaa ole Materiaalissa ilmoitettu. Materiaali tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja Opetushallitus ei anna mitään takuita Materiaalin toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Materiaali toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Opetushallituksella on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Materiaalin tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Materiaali tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Opetushallituksella voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Käyttäjän pääsyn Palveluun.

3.2 Materiaalin käyttö

Käyttäjä saa Materiaaliin näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Käyttäjä käyttää Materiaalia omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse Materiaalin käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa käyttää Materiaalia siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa tietoverkolle, Materiaalin muille käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Opetushallitukselle.

3.3 Tunnisteet

Materiaalin käyttö ei edellytä rekisteröitymistä mutta käyttäjä voi rekisteröityä tallentaakseen osan Materiaaleista. Käyttäjän Opetushallitukselta käyttöönsä saamat tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, säilyvät Opetushallituksen omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Opetushallitukselle. Opetushallituksella on tällöin oikeus sulkea käyttäjän pääsy Materiaaliin. Opetushallituksella on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Käyttäjästä, Materiaalin toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta johtuvat syyt, tai viranomaisten määräykset tai muut syyt sitä edellyttävät.

4. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

4.1 Opetushallituksen vastuusta

Opetushallitus ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä, tai muusta taloudellisesta menetyksestä. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Opetushallitus ole vastuussa tai korvausvelvollinen Käyttäjälle Materiaalin virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Materiaalissa olevista virheistä, puutteellisuuksista eikä käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Opetushallitus ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Opetushallituksen vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Vahingonkorvausta on vaadittava Opetushallitukselta kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai Käyttäjän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

4.2 Käyttäjän vastuusta

Käyttäjä vastaa Materiaalin käytöstä sekä siitä, ettei käyttö loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Opetushalltiukselle, Opetushallituksen sopimuskumppaneille, Materiaalin muille käyttäjille tai muille kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Opetushallitukselle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

6. OIKEUDET

Materiaalin ulkoasu ja sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja Materiaalin tekijän- ja kaikki muut oikeudet ovat Opetushallituksella tai sen sopimuskumppaneilla. Käyttäjä ei saa käyttää Materiaalia Opetushallitusta tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Tekstiä tai muuta materiaalia ei saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin kuin osapuolten väliseen yhteistyöhön.

7. TIETOSUOJA

7.1 Henkilötietojen käsittely

Opetushallitus käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilö- ja muita tunnistetietoja Materiaalin rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Materiaaliin tunnukset luoneille henkilöille.

1. Rekisterinpitäjä

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
Puhelin 029 533 1000

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tommi Bäckgren
Oodles Solutions Oy
Erottajankatu 19 B 7
00130 Helsinki
Puhelin 040 596 83 82

3. Rekisterin nimi

Materiaalin tunnusten rekisteri (jäljempänä MTR).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MTR:än tietoja käytetään tallennusmahdollisuuden antamiseksi tietyissä Materiaaleissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Opetushallituksen käyttöön. (Henkilötietolain 8§.)

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät MTR:ästä. Siihen tallentuvat kaikki sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat oleellisesti tallentamiseen ja sen hoitoon. Tallentajasta tallennettavat tiedot ovat, nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ei ole tallentajan lisäksi muita lähteitä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

MTR:än käyttöoikeus on Opetushallituksen sekä Oodles Solutions Oy:n työntekijöillä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei saa siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokoneille ja palvelimelle tallennetut tallennustiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Palvelun tarjoaja (Oodles Solutions Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja MTR:ään on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

10. Evästekäytännöt

Opetushallitus saattaa käyttää evästeitä palvelussaan (cookie). Eväste on pieni tiedosto, jonka palvelin tallentaa koneellesi. Evästeitä käytetään sivustolla istuntotietojen välittämiseen palvelimen ja selaimesi välillä, kun kirjaudut Materiaaliin, sekä erilaisten asetusten tallentamiseen palvelussa. Lisäksi evästeitä käytetään Materiaalin kävijäseurantaan.

Päivitetty 24.5.2018